Darmowy zwrot przez 100 dni
Darmowa dostawa od 500 zł
Darmowy zwrot przez 100 dni
Darmowa dostawa od 500 zł
Zamów przez telefon od 08:00 - 22:00

Regulamin świadczenia usług

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady świadczenia usług w związku z nabyciem Zestawów DoOchrony COVID-19 Antygeny za pośrednictwem Serwisu, jak również w sklepach stacjonarnych
  2. Regulamin jest integralną częścią Regulaminu Sprzedaży.
  3. Za pośrednictwem Serwisu dostępne są wskazane w Regulaminie usługi świadczone przez Integree samodzielnie oraz poprzez Podwykonawcę, odpowiednio do zakresu wskazanego w Regulaminie.
  4. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w Serwisie, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie, utrwalanie i wydrukowanie.
  5. Użytkownik może skontaktować się z Integree w celu skorzystania z usługi wyłącznie w formie telefonicznej pod numerem 22 122 84 86.
  6. Integree nie pobiera opłat za komunikację z Użytkownikiem z wykorzystaniem środka porozumiewania się na odległość, a Użytkownik ponosi ewentualne koszty takiej komunikacji zgodnie z warunkami umów, jakie zawarł z dostawcami usług telekomunikacyjnych.
  7. Użytkownik może skorzystać z usługi wyłącznie w okresie, w którym Zestaw DoOchrony COVID-19 Antygeny zachowuje ważność, tj. do dnia wygaśnięcia ważności Zastawu, wskazanego na opakowaniu.
 2. DEFINICJE
  1. DoOchrony COVID-19 Antygeny – oznacza usługę świadczoną przez Integree na zamówienie Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o DoOchrony COVID-19 Antygeny, należy rozumieć przez to usługi wskazane w punktach 2.1.1. i 2.1.2., chyba że zastrzeżono inaczej.
   1. Zestaw DoOchrony COVID-19 Antygeny dostarczony kurierem na wskazany przez Użytkownika adres, bądź nabyty przez Użytkownika w sklepie stacjonarnym.
   2. Zrealizowanie Telekonsultacji niezbędnej do prawidłowego skorzystania przez Użytkownika z Zestawu DoOchrony COVID-19 Antygeny. Telekonsultacja jest realizowana przez Podwykonawcę.
  2. Zestaw DoOchrony COVID-19 Antygeny - szybki chromatograficznym test immunologicznym do jakościowego wykrywania swoistych antygenów SARS-CoV-2 obecnych w ludzkiej nosogardzieli, składający się z akcesoriów oraz instrukcji niezbędnych w celu umożliwienia skorzystania z usługi DoOchrony COVID-19 Antygeny, w tym przeprowadzenia Telekonsultacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do instrukcji postępowania, informacji przekazanych za pośrednictwem Zestawu DoOchrony COVID-19 Antygeny wysłanego w celu realizacji usługi lub charakteru tej usługi, w szczególności dających się przewidzieć następstwach skorzystania z niej, Użytkownik może skonsultować się pisząc na adres info@doochrony.pl lub dzwoniąc na numer 22 122 84 86.
  3. Materiał biologiczny – pobierany samodzielnie przez Użytkownika, zgodnie z dołączoną instrukcją dołączoną do zestawu DoOchrony COVID-19 Antygeny, pod nadzorem Lekarza.
  4. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Integree zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  5. Użytkownik – osoba fizyczna stosownie do świadczonej usługi opisanej w pkt. 2.1. Regulaminu, w ramach DoOchrony COVID-19 Antygeny, rozumiana jako korzystająca z usługi. Użytkownik, który nie ukończył 18 roku życia, może korzystać z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego.
  6. Podwykonawca – BZ GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Rudna Mała 47, 36-060 Rudna Mała wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460507, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 PLN, nie pokrytym w całości, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5242758944, REGON: 146647470, współpracujący z Integree w wykonaniu niniejszej Umowy poprzez realizację usługi w zakresie wskazanym w pkt 2.1.2., świadczący usługi profesjonalnie.
  7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług.
  8. Regulamin sprzedaży – regulamin sklepu internetowego doochrony.pl, określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem: doochrony.pl
  9. Błędny wynik testu – wynik, który nie może zostać odczytany w ramach Telekonsultacji, z uwagi na nieprawidłowe pobranie Materiału biologicznego przez Użytkownika.
  10. Serwis – oznacza platformę internetową dostępną pod adresem www.doochrony.pl prowadzoną przez Integree.
  11. Lekarz – osoba wykonująca zawód lekarza, polegający na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.
  12. Telekod - jednorazowy cyfrowy kod, który upoważnia do skorzystania z Telekonsultacji. Telekod znajduje się wewnątrz opakowania zestawu DoOchrony COVID-19 Antygeny.
  13. Telekonsultacja – konsultacja telefoniczna, mająca na celu pomoc w pobraniu Materiału biologicznego oraz interpretacji wyniku testu DoOchrony COVID-19 Antygeny, przeprowadzona na podstawie Telekodu.
  14. Integree - Integree sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-339 Warszawa, ul. Fortuny 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000714441, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5223111064 i REGON 369319030.
 3. TELEKONSULTACJA
  1. W celu realizacji Telekonsultacji, jako integralnej części usługi DoOchrony COVID-19 Antygeny, Użytkownik powinien postępować według instrukcji załączonej do każdego Zestawu DoOchrony COVID-19 Antygeny.
  2. Celem Telekonsultacji, jest przybliżenie Użytkownikowi informacji o instrukcji, charakterze i wyniku uzyskanego z pomocą Zestawu DoOchrony COVID-19 Antygeny i znaczeniu uzyskanych wyników dla zdrowia człowieka oraz pomoc przy wykonaniu testu DoOchrony COVID-19 Antygeny.
  3. Wyniki testu DoOchrony COVID-19 Antygeny, mają wyłącznie charakter informacyjny co oznacza, że otrzymanie wyniku nie jest równoznaczne ze skierowaniem na kwarantannę czy leczenie, podobnie jak wynik negatywny nie zwalnia z kwarantanny osób, które ją odbywają.
  4. Użytkownik aktywuje usługę poprzez podanie prawidłowego Telekodu. Dalsze konsultacje są realizowane pod warunkiem zweryfikowania prawidłowości Telekodu przez Lekarza.
  5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do instrukcji postępowania, informacji przekazanych za pośrednictwem Zestawu DoOchrony COVID-19 Antygeny wysłanego w celu realizacji usługi lub charakteru tej usługi, w szczególności dających się przewidzieć następstwach skorzystania z niej, Użytkownik może skonsultować się pisząc na adres info@doochrony.pl lub dzwoniąc pod numer 22 122 84 86. Użytkownik może również opcjonalnie wyrazić zgodę na wysyłkę informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
  6. Użytkownik, po zapoznaniu się z instrukcją Zestawu samodzielnie pobiera próbkę Materiału biologicznego zgodnie z instrukcją, pod nadzorem Lekarza. Użytkownik może również skorzystać z pomocy w zakresie poboru próbki Materiału biologicznego w ramach Telekonsultacji i postępować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Lekarza.
  7. Użytkownik może pobrać próbkę jedynie swojego własnego Materiału biologicznego. Użytkownik nie powinien pobierać innego Materiału biologicznego. Niepobranie materiału zgodnie z instrukcją lub niepobranie właściwego materiału uniemożliwia poprawną realizację Umowy.
  8. Telekonsultacje wykonywane przez Podwykonawcę, są konsultacjami lekarskimi, służącymi do pomocy w zakresie przeprowadzenia testu DoOchrony COVID-19 Antygeny oraz interpretacji jego wyniku.
  9. Telekonsultacje nie są przeznaczone dla osób:
   1. wymagających hospitalizacji;
   2. w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia (np. osoba nieprzytomna, nieoddychająca, osoba mająca nagłą reakcję alergiczną, osoba doznająca niekontrolowanego krwawienia);
   3. w innych stanach wymagających niezwłocznego wezwania pogotowia ratunkowego.
 4. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu sprzedaży;
  2. W przypadku nabycia Zestawu DoOchrony COVID-19 Antygeny w sklepie stacjonarnym Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, w którym działanie lub zaniechanie usługodawcy było niezgodne z Regulaminem, w szczególności w przypadku braku dostarczenia Zestawu w terminie określonym w Regulaminie sprzedaży lub nieprawidłowego Telekodu uniemożliwiającego skorzystanie z konsultacji.
  2. O rozstrzygnięciu reklamacji usługodawca powiadomi reklamującego na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub na wskazany przez niego adres korespondencyjny za pomocą listu poleconego.
  3. Reklamacja może zostać złożona pocztą elektroniczną na adres reklamacje@doochrony.pl lub pisemnie na adres: Integree, Fortuny 35, 01-339 Warszwa.
  4. W pozostałym zakresie znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu sprzedaży, dotyczący reklamacji.
 6. DANE OSOBOWE
  1. Informacje zawarte w poniższych postanowieniach Regulaminu są udzielane zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
  2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas Telekonsultacji jest Podwykonawca
  3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nieodzowne w celu wykonania usługi. Brak podania wymaganych danych osobowych spowoduje brak możliwości realizacji usługi.
  4. Podwykonawca wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych BZ GROUP sp. z o.o., Rudna Mała 47, 36-060 Rudna Mała.
  5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy o świadczenie usług, której stroną jest Użytkownik.
  6. Dane osobowe, które są przetwarzane to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.
  7. W odniesieniu do danych osobowych Użytkownika decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
  8. Użytkownik posiada:
   − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
   − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących;
   − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
   − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika, narusza przepisy RODO;
   − na podstawie art. 17 RODO prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych;
   − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
  9. W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie umowy albo zgody, Użytkownik może dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
   − do wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
   − do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (xml, json, csv), które następnie Użytkownik może przesłać innemu administratorowi danych.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowa zostaje wykonana z chwilą udostępnienia Użytkownikowi wyniku, w przypadku skorzystania z usługi DoOchrony COVID-19 Antygeny i zakończenia Telekonsultacji.
  2. Integree ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za należytą staranność oferowanych i udzielanych usług, w tym Telekonsultacji.
  3. Integree nie ponosi odpowiedzialności za Błędny wynik testu.
  4. Integree zastrzega prawo do występowania przerw technicznych koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, konserwacji lub rozbudowy Serwisu. Informacja o przerwach technicznych będzie przekazywana za pośrednictwem Serwisu z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.
  5. Integree może dokonać zmiany Regulaminu w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu, w szczególności zapobiegania nadużyciom, a także w celu uaktualnienia usług oferowanych Użytkownikom. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Użytkowników i nie będą miały zastosowania do już zawartych Umów, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.
  6. Użytkownik może skontaktować się z usługodawcą korzystając z adresu e-mail info@doochrony.pl
  7. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania w Serwisie.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt