Darmowy zwrot przez 100 dni
Darmowa dostawa od 500 zł
Darmowy zwrot przez 100 dni
Darmowa dostawa od 500 zł
Zamów przez telefon od 08:00 - 22:00

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego doochrony.pl ważny od dnia 16.04.2020

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem: doochrony.pl

I. DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający założenie Konta

Formularz Zamówienia - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, m.in. poprzez dodanie Produktu do Koszyka oraz określenie sposobu dostawy i płatności

Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu

Konto - nieodpłatna funkcja Sklepu Internetowym, dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie Internetowym swoje indywidualne Konto, w którym w szczególności gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz historia złożonych przez niego Zamówień. Za pomocą Konta Klient może dokonywać określonych działań w Sklepie Internetowym. Usługa polegająca na prowadzeniu Konta dostępna jest po Rejestracji

Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty

Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym

Produkt - rzecz oferowana do sprzedaży w Sklepie Internetowym

Regulamin - niniejszy regulamin

Rejestracja czynność zmierzająca do założenia Konta w Sklepie Internetowym. Warunkiem Rejestracji jest podanie danych osobowych określonych jako obowiązkowe oraz zaakceptowanie Regulaminu

Sklep Internetowy - doochrony.pl

Sprzedawca - Integree sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-339 Warszawa, ul. Fortuny 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000714441, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5223111064 i REGON 369319030.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone elektronicznie o chęci zawarcia umowy sprzedaży Produktu, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu

II. SPRZEDAWCA

 1. Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży Produktu wystawia dokument sprzedaży: fakturę VAT, wedle wyboru Kupującego.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą: info@doochrony.pl

III. Wymogi techniczne

 1. Do korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Internet Explorer 11 (lub nowsza) z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies.
 2. Do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest, poza wymogami określonymi w pkt 1) powyżej, posiadanie przez Kupującego aktywnego konta e-mail.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, jeżeli spowodowane są one siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z urządzeniem Kupującego.
 4. Korzystanie przez Kupującego ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Kupującego prowadzącą do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym.

IV. Ceny

 1. Podane ceny Produktów są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki, w tym VAT) i podane są w walucie polskiej.
 2. Ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy Produktów do Kupującego. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca także koszt dostawy wyświetlana jest po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy Zamówienia.
 3. Podana w chwili Zamówienia cena Produktu jest wiążąca dla Kupującego.

V. Zamówienie

 1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Składanie zamówień jest możliwe:
 3. po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego i założeniu Konta w Sklepie Internetowym;
 4. bez rejestracji, poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 5. W celu założenia Konta w Sklepie Internetowym (Rejestracji) konieczne jest wypełnienie Formularza Rejestracji i podanie w nim: imienia i nazwiska Kupującego, adresu e-mail Kupującego, hasła do Konta. Po dokonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany przez Kupującego zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywującym Konto w Sklepie Internetowym. Kupujący ma możliwość zażądania usunięcia Konta w każdej chwili poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta: info@doochrony.pl
 6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła podanych przez Kupującego w Formularzu Rejestracji.
 7. W celu złożenia Zamówienia dodać do Koszyka należy wybrany do kupienia Produkt w Sklepie Internetowym. Następnie Kupujący wypełnia Formularz Zamówienia, w którym wybiera z dostępnych w Sklepie Internetowym: sposób dostawy Produktu oraz metodę płatności za Zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 8. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Fakt zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień Kupujący potwierdza przy rejestracji Konta oraz przed ostatecznym potwierdzeniem Zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 1. Złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie „Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty” powoduje złożenie wiążącego Zamówienia na Produkty znajdujące się w Koszyku i zobowiązuje Kupującego do zapłaty za zamówione Produkty.
 1. Po złożeniu Zamówienia, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca złożenie oraz treść Zamówienia oraz zawierająca informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

VI. Formy płatności

 1. Za złożone Zamówienie Kupujący, wedle swojego wyboru może zapłacić:
 2. za pobraniem – w momencie dostarczenia Produktu do Kupującego;
 3. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy przesłany w potwierdzeniu Zamówienia;
 4. przekazem pocztowym;
 5. za pośrednictwem serwisu PayU.
 6. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 7. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty za Zamówienie w całości albo w części.

VII. Realizacja Zamówienia

 1. Termin realizacji Zamówienia wskazany jest w Sklepie Internetowym. W przypadku Produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu Zamówienia.
 2. Realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę (tj. przygotowanie i wysyłka Produktu do Kupującego) następuje:
  • po potwierdzeniu Zamówienia – w przypadku wybrania przez Kupującego płatności przy odbiorze;
  • po otrzymaniu wpłaty na konto Kupującego – w przypadku wybrania przez Kupującego przedpłaty;

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 100 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt IX. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (maski na twarz, fartuchy jednorazowe).
 3. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu.
 4. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Produktów, które są dostarczane osobno, termin na odstąpienie od umowy biednie od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 5. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji, w drodze jednostronnego oświadczenia, korzystając z danych podanych w punkcie II Regulaminu (np. oświadczenie wysłane pocztą, pocztą elektroniczną).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest do tego zobowiązany.
 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi przysługuje zwrot wszystkich poniesionych przez niego kosztów, w tym kosztów dostarczenia Produktu. Jeżeli Konsument w czasie zawierania umowy wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku gdy płatność była dokonana kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.
 3. Produkt powinien zostać zwrócony przez Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy, na adres: Integree Logistic Center, Piorunów 13, 05-870 Błonie . Termin ten zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem 14 dni.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Zapisy niniejszego punktu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

IX. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

X. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Produktu wolnego od wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego Produktu z umową, Kupującemu przesłuchuje prawo do złożenia reklamacji na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
 4. Korzystając z rękojmi na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym, Kupujący może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
  • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • żądać usunięcia wady.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 2. co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 3. co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 4. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 5. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nieodzowne w celu realizacji zamówienia.
 3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO), na podstawie umowy i w celu jej realizacji. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i uzupełniania, oraz prawo do sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami prawa pierwszeństwo mają przepisy prawa.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 4. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 5. Treść Regulaminu jest dostępna przez cały czas w zakładce Regulamin na stronie internetowej Sklepu Internetowego i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego.
 6. Treść Regulaminu może być na życzenie Kupującego przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Kupującego z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej doochrony.pl.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 • Sklep Internetowy realizuje zamówienia z wysyłką do Polski. Dostawa odbywa się na adres podany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 • Produkty kupione w Sklepie Internetowym dostarczane są w zależności od metody wybranej przez Kupującego:
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  • do paczkomatu InPost.

 • Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w pkt II Regulaminu.
 • Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego produktu, na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany w pkt II Regulaminu. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Jeśli na Produkt została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej i o jej warunkach jest dostępna w opisie Produktu w Sklepie Internetowym.
 • Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt II Regulaminu.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 • Koszyk

  Twój koszyk jest pusty

  Wybierz pierwszy produkt